0 Inloggen

Algemene voorwaarden Zakelijk

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de Website van Belevenissen.nl.
Met de Belevenissen.nl kadobon kan gebruik worden gemaakt van de diensten die door bedrijven via de Website Belevenissen.nl worden aangeboden. Belevenissen.nl handelt enkel als een tussenpersoon tussen de Klant en de Aanbieders/Leveranciers van diensten op de Website van Belevenissen.nl en is derhalve niet betrokken bij het leveren van de diensten. Belevenissen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens een geschil tussen Klant en Aanbieders/Leveranciers van diensten op de Website Belevenissen.nl.

Artikel 1 Definities & Toepasselijkheid
1.1 Belevenissen.nl: De handelsonderneming, Belevenissen.nl, statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09.174.526.
1.2 Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met Belevenissen.nl een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van de Belevenissen.nl kadobon.
1.3 Website: De Website van Belevenissen.nl te bereiken via www.belevenissen.nl.
1.4 Activiteiten/Belevenissen/Producten en/of Diensten: al hetgeen dat door Aanbieders/Leveranciers op  Belevenissen.nl wordt aangeboden.
1.5 Aanbieder/Leverancier: Een partij die haar producten en/of diensten aanbiedt via Belevenissen.nl.
1.6 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 Belevenissen.nl is gerechtigd de omschrijvingen en toelichtingen op haar Website als ook de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen met onmiddellijke ingang. Alle partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.
2.2 De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Belevenissen.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Belevenissen.nl.
2.4 De eventueel door Klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Belevenissen.nl
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en/offerte(s) zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Klant is aan de aanbiedingen en/of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk wordt bevestigd.
3.2 Prijzen in de door Belevenissen.nl gedane aanbiedingen aan de Klant zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege maar exclusief eventuele administratie- en/of verzendkosten.
3.3 Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Belevenissen.nl geen invloed heeft zoals BTW tarieven.
3.4 De inhoud van de Website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Belevenissen.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Belevenissen.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Belevenissen.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst
4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Klant een bestelling op de Website heeft geplaatst en het factuurbedrag op de rekening van Belevenissen.nl is overgemaakt of als de Klant een offerte heeft ondertekend.
4.2 Na het plaatsen van een bestelling bij Belevenissen.nl door de Klant, krijgt de Klant een bevestiging op het door de Klant opgegeven emailadres.
4.3 Indien de Klant op maat gemaakte afspraken heeft gemaakt (bijv. via de E-mail) dan zijn de gemaakte afspraken bindend.
4.4 Wanneer een bestelling door de Klant is geplaatst dan probeert Belevenissen.nl te zorgen dat de Kadobon binnen 30 minuten bezit is van de Klant. De kadobon wordt per e-mail verstuurd naar de Klant, Belevenissen.nl heeft geen invloed op eventuele e-mail problemen en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen die zich voordoen bij het verzenden van de Kadobon.
4.5 Indien de Klant heeft gekozen om de kadobon per post te ontvangen dan streven wij ernaar om het op werkdagen binnen 24 uur te leveren.
4.6 Klant gaat ermee akkoord dat de Kadobon binnen de wettelijke bedenktermijn geleverd wordt, en dus de uitvoering van de dienst volledig wordt uitgevoerd, binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Klant ziet daarbij tevens af van zijn recht om binnen de wettelijke bedenktermijn de overeenkomst te kunnen ontbinden. Het herroepingsrecht (recht van ontbinding) als bedoeld in artikel 6:230o BW is derhalve niet van toepassing. De uitzondering als bedoeld in artikel 6:230p sub d BW is namelijk van toepassing op de dienstverlening van Belevenissen.nl.
4.7 Klant kan er tevens voor kiezen de Kadobon direct naar een derde te sturen aan wie hij de Kadobon cadeau wil doen. Klant kan dit aangeven tijdens de bestelprocedure op de Website.

Artikel  5 Gebruik Kadobon
5.1 Direct na het tot stand komen van de bestelling bevestigt Belevenissen.nl aan de Klant de bestelling per e-mail. Deze mail kan niet worden gebruikt om te reserveren voor een door een Aanbieder/Leverancier aangeboden dienst. Er kan alleen gereserveerd worden met het originele kadobon exemplaar.
5.2 De Belevenissen.nl kadobon kan worden verzilverd bij de aangesloten Aanbieders/Leveranciers  op basis van beschikbaarheid, tot de op de Belevenissen.nl kadobon en in de administratie van Belevenissen.nl vastgelegde vervaldatum.
5.3 Indien de Klant een arrangement op een bepaalde dag wilt uitvoeren dan zijn de gemaakte afspraken (bijv. via de E-mail) en/of offerte bindend. 
5.4 Kadobonnen worden door Aanbieders/Leveranciers niet geaccepteerd wanneer:
• de vervaldatum van de Kadobon reeds is verstreken;
• wegens omstandigheden buiten de schuld van een Aanbieder/Leverancier een dienst tijdelijk niet leverbaar is;
5.5 Het is niet mogelijk de reeds bestelde Kadobon(nen) in te ruilen voor geld of voor andere Kadobon(nen).
5.6 De vervaldatum van de Kadobon is één jaar nadat de Klant de bestelling voor de Kadobon heeft geplaatst. De kadobon dient binnen één jaar verzilvert en gebruikt te zijn. Dit is met uitzondering van situaties waarin Belevenissen.nl en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn gekomen.
5.7 Van Kadobonnen waarbij de varvaldatum is verstreken vervalt de geldigheid. Belevenissen.nl vervangt Kadobonnen waarbij de vervaldatum is verstreken niet.
5.8 Kadobonnen worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres. De Klant is verantwoordelijk voor juiste informatieverstrekking. Belevenissen.nl levert slechts eenmaal de Kadobon tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is tussen Belevenissen.nl en de Klant.
5.9 Mocht de Klant eventuele vragen en/of opmerkingen hebben direct aangaande de werking van de Kadobon dan kan de Klant contact opnemen met Belevenissen.nl. De contactgegevens kan de Klant vinden op de Website van Belevenissen.nl.
5.10 Bij eventuele vragen en/of opmerkingen aangaande de diensten die door Aanbieder/Leverancier op de Website van Belevenissen.nl worden aangeboden dient de Klant zich direct to de Aanbieder/Leverancier te wenden. Belevenissen.nl is niet direct betrokken bij het leveren van diensten door Aanbieders/Leveranciers en kan derhalve de Klant niet helpen bij klachten en/of vragen van de Klant aangaande de levering van diensten van de Aanbieder/Leverancier.
5.11 Klanten kunnen zich met klachten over de uitvoering van een overeenkomst door een Aanbieder wenden tot de desbetreffende Aanbieder, eventueel bevoegde geschillencommissies of de bevoegde rechter.
5.12 Voor klachten over de wijze van het aanbod en de levering van de Kadobonnen als zodanig kan Klant zich wenden tot Belevenissen.nl overeenkomstig de op de Website bekendgemaakte klachtenprocedure. Belevenissen.nl zal, na een zoals in dit artikel bedoelde ingediende klacht, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen inhoudelijk reageren.
5.13 Een Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan een klacht zoals bedoeld in artikel 5.12 ook indienen/geschil aandragen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform.
5.14 Indien een belevenis niet meer beschikbaar is (bijv. stopzetting activiteiten of andere redenen) biedt Belevenissen.nl als enige optie de klant de waarde van de activiteit in te wisselen (en die vrij te besteden) voor een andere activiteit(en) op de website van Belevenissen.nl.
5.15 De waarde van een eigen keuze cadeaubon kan alleen gebruikt worden voor een belevenis cadeaubon. Nadat de Klant een keuze heeft gemaakt dan dient de belevenis voor de vervaldatum van de eigen keuze cadeaubon uitgevoerd te zijn. Het is niet mogelijk om een eigen keuze cadeaubon te gebruiken voor een eigen keuze cadeaubon.

Artikel 6 Verplichtingen Klant
6.1 De Klant dient zorg te dragen dat alle informatie waar Belevenissen.nl om verzoekt bij een bestelling volledig, juist en actueel is.
6.2 De Klant dient eventuele wijzigingen in zijn gegevens direct aan Belevenissen.nl te melden.
6.3 Indien Belevenissen.nl aansprakelijk wordt gesteld voor schade die mogelijk is ontstaan doordat de Klanten verkeerde gegevens aan Belevenissen.nl heeft verstrekt is de Klant gehouden Belevenissen.nl te compenseren voor de geleden schade.
6.4 Belevenissen.nl heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen niet akkoord te gaan met een bestelling van de Klant.
6.5 Belevenissen.nl verzend de bestelling direct na ontvangst van de betaling. Indien de bestelling niet binnen 3 dagen wordt afgeleverd moet de klant dit binnen 1 week aangeven. Na 1 week wordt de bestelling niet meer nageleverd en is reclameren niet mogelijk.
6.6 Klant is aan de aanbiedingen en/of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 7 Prijs & Betaling
7.1 Betaling kan geschieden op de volgende wijzen:
• tijdens het tot stand komen van een overeenkomst door middel van elektronische betalingen (Ideal, Paypal & credit cards) of;
• doormiddel van (voorafgaande) overschrijving en/of op factuur op de rekening van Belevenissen.nl
7.2 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Belevenissen.nl gemeld te worden, waarna Belevenissen.nl het bedrag zal corrigeren. Onjuistheden in de facturatie ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.
7.3 In geval Belevenissen.nl om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de Klant, heeft de Klant haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat de Klant niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Belevenissen.nl functioneert als een platform en biedt slechts ondersteuning aan Klanten die via Belevenissen.nl gebruik willen maken van de door Aanbieder/Leverancier aangeboden diensten. Belevenissen.nl is nadrukkelijk niet direct betrokken bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen een Klant en Aanbieder/Leverancier. Belevenissen.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst tussen de Aanbieder/Leverancier en de Klant.
8.2 Eventuele aansprakelijkheid van Belevenissen.nl en/of haar medewerkers is beperkt tot de levering van de door de koper bestelde en betaalde Belevenissen.nl kadobon. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Belevenissen.nl dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten.
8.3 Wanneer afspraken tussen de Klant en een Aanbieder/Leverancier niet worden nageleefd door één van de partijen dan kan Belevenissen.nl hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. De Klanten en Aanbieders/Leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen die bij het sluiten van een overeenkomst met derden van toepassing zijn.
8.4 De aansprakelijkheid van Belevenissen.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Belevenissen.nl onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Belevenissen.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
8.5 Belevenissen.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledig weergegeven gegevens op de Website van Belevenissen.nl.
8.6 Mocht Belevenissen.nl aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van Belevenissen.nl beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke  verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Belevenissen.nl komt.
8.7 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 8.6 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Belevenissen.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.8 Eventuele aanspraken van de Klant op schadevergoeding jegens Belevenissen.nl kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Klant heeft geleden door toedoen van een door de Belevenissen.nl geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Belevenissen.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
8.9 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Belevenissen.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Belevenissen.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
8.10 Belevenissen.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.11 Indien via de Website Belevenissen.nl wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een Website van derden is Belevenissen.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende Website.
8.12 Bij het gebruik van Websites zoals bedoeld in punt 8.11 zijn de gebruiksvoorwaarden cq. privacyregels van de desbetreffende Website van toepassing.
8.13 Belevenissen.nl is niet aansprakelijk voor het innemen van ongeldige Belevenissen.nl kadobonnen. Hieronder wordt verstaan: kadobonnen die niet uitgegeven zijn door Belevenissen.nl.
8.14 Belevenissen.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Klant verschuldigd te zijn.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Belevenissen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien Belevenissen.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Belevenissen.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig dagen, is zowel de Klant als Belevenissen.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
10.1 De inhoud van de Belevenissen.nl Website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Belevenissen.nl en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is Klanten van de Website niet toegestaan om de Website van Belevernissen.nl of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Belevenissen.nl.
10.2 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom berusten uitsluitend bij Belevenissen.nl of diens licentiegevers.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Belevenissen.nl gebruikt de door de Klant opgegeven informatie en andere persoonsgegevens alleen in het kader van de door Belevenissen.nl te leveren diensten.
11.2 Voor de verwerking en administratie van de door u aan Belevenissen.nl toegezonden persoonsgegevens houdt Belevenissen.nl zich aan alle wetten en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
11.3 Bij bezoek van de Website van Belevenissen.nl zamelt Belevenissen.nl algemene bezoekersgegevens in. Deze bezoekersgegevens worden gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina's, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies bevatten enkel gegevens welke worden gebruikte ter identificatie van de Klant.

Artikel 12 Gebruik Website
12.1 Hoewel de informatie op de Website met uiterste zorg is samengesteld en Belevenissen.nl deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kan aan de Website geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Belevenissen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op de Website. Wijzigingen en correcties zijn derhalve voorbehouden.
12.2 De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Belevenissen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
12.3 Belevenissen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Website.

Artikel  13 Toepasselijk recht & geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Belevenissen.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De Klant en Belevenissen.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contactgegevens

Belevenissen.nl
Kerkenbos 13 - 29
6546 BG Nijmegen

Telefoonnummer: 024 - 711 06 27
E-mail: info@belevenissen.nl

KvK-nummer: 09174526
IBAN-nummer NL73 RABO 0137 1300 66  

Download de algemene voorwaarden als PDF (zakelijk)